O Savezu

Osnivanje Saveza

Srbi u Italiju masovno emigriraju devedesetih godina, u toku i nakon raspada bivše Jugoslavije. Pored Srba koji žive u Trstu već nekoliko generacija, sve veći broj naših ljudi nastanjuje se naročito u severnim regijama Italije. Najbrojniji su u Regiji Veneto.

Našu emigraciju u Italiji je od početka najviše pratila i pomagala Crkva. Pored postojeće crkvene opštine u Trstu, 1995. godine osnovana je i parohija u Vićenci, a kasnije i u Rimu, Milanu i Udinama. Parohija je bila prvo i najvažnije mesto okupljanja našeg naroda. Ona je vraćala veri i utvrđivala je, bila inicijator negovanja nacionalnog identiteta zagovarajući osnivanje škole, kulturno-umetničkih i sportskih udruženja koja će štititi od izumiranja jezik, pismo, običaje i sve ono što sadrži naš nacionalni identitet.

Rad crkvenih opština, škole i udruženja bio je mukotrpan i opstajao ogromnim zalaganjem pojedinaca, koji su naišli na podršku i razumevanje malog broja ljudi. Zahvaljujući njima, u sve većem broju naši ljudi su učestvovali u kulturnim manifestacijama i humanitarnim
akcijama koje su krasile našu zajednicu poslednjih dvadeset godina. Uspeh i širenje naše zajednice pratila je i pomoć pojedinih italijanskih institucija i pojedinaca. Osnivanje novih udruženja i srpskih dopunskih škola idalje traje.

Vremenom se ukazala potreba ujedinjenja udruženja u jednu jedinstvenu organizaciju i rad na tome je počeo 2009. godine. Pokušaj osnivanja krovne organizacije trajao je nekoliko godina. U međuvremenu je konstituisana Skupština dijaspore Srba (3. jula 2010.) i postojeća udruženja su izabrala za svog predstavnika gospođu Danicu Krstić.
Povećanje aktivnosti udruženja, sve veća međusobna saradnja i isticanje mandata delegata podstaklo je nastavak rada na osnivanju krovne organizacije.

Osnivačka Skupština Saveza Srba u Italiji održana je u Trstu, 19. aprila 2015. u prostorijama srpske Crkvene Opštine. Bili su prisutni predstavnici deset udruženja Srba koji su potpisali Osnivački akt i izabrali deset članova predsedništva.

Ciljevi Saveza

Savez Srba u Italiji je nastao sa ciljem da naša dijaspora u Italiji bude jedinstvena u nastojanju da sačuva svoj nacionalni identitet čiji su nosioci svetosavlje, srpski jezik, ćiriličko pismo, folklor, običaji srpskog naroda iz raznih krajeva, Srba koji su emigrirali u Italiju nakon raspada Jugoslavije. Prenoseći očuvani nacionalni identitet na mlade generacije, Srbi opstaju kao narod i van svoje matice.

Savez sačinjavaju srpska udruženja koja imaju te iste ciljeve. Udruženja su nastala u mestima gde je bilo aktivnih pojedinaca koji su uspeli da okupe svoje zemljake oko tih vrednosti i da se organizuju. Neka postoje godinama, neka su novijeg datuma, a neka su prestala da postoje. Udruženjima koja su opstala zajedničko je druženje, organizovanje nastavnih punktova srpske škole, humanitarne akcije u korist pojedinaca i grupa, organizovanje sportskih takmičenja, književnih večeri, koncerata, izložbi, izleta.

Savez trenutno broji trinaest udruženja iz 4 regija Italije. Cilj i ambicija saveza je da objedini udruženja koja postoje na celoj teritoriji Republike Italije. Savez podržava, povezuje i podstiče udruženja na zajedničko učeščće u manifestacijama, koja na taj način postaju masovnija i raprezentativnija. Udruženja objedinjena u Savezu postaju ambasadori naše zemlje i našeg naroda u Italiji i znatno utiču na menjanje slike o Srbiji i Srbima koji su u zapadnim medijima obeleženi kao glavni i jedini krivci za ratne sukobe na Balkanu
devedesetih godina.